Obchodní podmínky internetového serveru BAZOMAT.cz

Provozovatel

Provozovatelem internetového inzertního serveru BAZOMAT.cz je společnost Bazomat s.r.o., IČ 04487702, se sídlem Uničov, Pionýrů 683, PSČ 783 91, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 63813 (dále jen „provozovatel“).

Uživatel

Smluvní vztahy inzerujících subjektů (dále též jen jako „uživatelé“) a provozovatele serveru BAZOMAT.cz se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

Uživatel je oprávněn inzerovat své nabídky a poptávky na serveru prostřednictvím inzerátů, které musí vyhovovat veškerým požadavkům uvedeným níže.

Spotřebitel

Je-li uživatelem fyzická osoba nevystupující v postavení podnikatele (dále též jen jako „spotřebitel“) a nedojde-li v jeho sporu s provozovatelem serveru ke smírnému vyřešení sporu, může spotřebitel v souladu s ust. § 20n zákona o ochraně spotřebitele v aktuálním znění podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k České obchodní inspekci, a to i online formou na adrese: https://adr.coi.cz/cs

BAZOMAT.cz

Server BAZOMAT.cz umožňuje bezplatně inzerovat nabídky prodeje zboží a/nebo služeb a poptávky zboží a/nebo služeb fyzickými a právnickými osobami.

Server BAZOMAT.cz není určen pro inzerci nabídek služeb vymezených jako podnikatelská činnost a není určen pro inzerci nabídek zboží nabízeného typově. Např. realitní kancelář tedy není oprávněna inzerovat na serveru BAZOMAT.cz nabídku typu „Koupíme Váš dům“ či nabídku typu „Rodinné domy na prodej“. Nabízená služba a zboží musí být vždy specifikována a vztahovat se k jedinečnému a neopakovatelnému prodeji.

Texty inzerátů musí být formulovány srozumitelně a jasně a musí být zcela zjevné a nepochybné, co je předmětem nabídky či poptávky. Je zakázáno uvádět v inzerátech klamavé a nepřesné informace. Uživatel je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.

Jazyk inzerátů musí být výhradně český nebo slovenský.

Je zakázáno na serveru BAZOMAT.cz inzerovat duplicitně stejně jako inzerovat:

 • webové stránky
 • diety a jakékoliv formy hubnutí a přípravky na hubnutí
 • Multilevel (MLM) a provizní systémy
 • nabídky tzv. „bezpracných“ výdělků (např. telefonování a emailování)
 • nabídky spoluprací, jejichž podmínkou je předchozí úhrada poplatku
 • kopírování dat zachycených na jakýchkoliv datových nosičích (např. SC, DVD, BlueRay…)
 • opakovaně nabídky stejného nového zboží
 • zboží, kterého je možno dodat nekonečné množství kusů
 • produkty a zboží pouze za účelem jeho dalšího prodeje (zisku)
 • napodobeniny, falsifikáty a kopie čehokoliv
 • osobní i technické doklady (včetně technických průkazů)
 • všechny druhy paliv a surovin pro pohon strojů a zařízení
 • erotické služby, práce společnic, tanečnic a hostesek v zahraničí
 • nabídky výkupů
 • nabídky a poptávky s erotickou tematikou včetně erotických hraček a pomůcek
 • půjčky, úvěry a hypotéky, exekuce a oddlužení
 • databáze, seznamy možných zákazníků a seznamů klíčových slov
 • potravinové a výživové doplňky, léky a léčiva
 • cigarety, e-cigarety, tabák, alkohol
 • bitcoiny, litecoiny a jiné měny

Inzeráty nesmí obsahovat:

 • odkaz na internetové stránky inzerujícího
 • loga firmy v textu inzerátu či v přiložené fotografii
 • „smajlíky“ a více než tři stejná interpunkční znaménka v jednom řádku textu či v místě popisu přiložené fotografie případně přímo na fotografii
 • jakoukoliv formu podpory rasové či jiné nesnášenlivosti

Při vložení nabídky zaměstnání nebo brigády musí text inzerátu obsahovat následující údaje:

 • název zaměstnavatele a předmět jeho činnosti
 • minimální požadavky na žadatele o práci
 • předmět nabízené práce
 • předpokládanou odměnu

Provozovatel serveru je oprávněn bez předchozího souhlasu uživatelů či předchozího oznámení uživatelům podle svého vlastního uvážení vzhled serveru a služby poskytované serverem upravovat nebo inovovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga serveru BAZOMAT.cz do fotografií připojených uživatelem k inzerátu a zobrazovaných na serveru BAZOMAT.cz.

Poplatky

Veškeré služby serveru BAZOMAT.cz jsou provozovatelem poskytovány uživatelům ZDARMA.

Nedovolené inzeráty

Provozovatel serveru BAZOMAT.cz je oprávněn inzerát vůbec nezveřejnit, nebo provést drobné změny a úpravy zveřejněných inzerátů, případně inzerát odstranit ze serveru, a to vše za předpokladu, že inzerát odporuje platným právním předpisům České republiky, obchodním podmínkám serveru BAZOMAT.cz nebo je v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy.

Zveřejnění

V případě, že inzerát vyhovuje požadavkům právního řádu České republiky, těmto obchodním podmínkám a neodporuje dobrým mravům a veřejnému pořádku, bude na serveru bezplatně zveřejněn po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této lhůty bude inzerát automaticky vymazán společně se všemi údaji, které uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu. Počet vložených inzerátů na jednoho inzerenta není omezen.

Prohlášení o odpovědnosti

Provozovatel serveru pouze umožňuje uživatelům za splnění podmínek zveřejňovat jejich inzeráty. Za obsah svého inzerátu nese plnou odpovědnost uživatel. Provozovatel serveru tak žádným způsobem nenese odpovědnost za vady zboží a služeb nabízeného na serveru zveřejněnými inzeráty. U provozovatele serveru tedy nelze žádným způsobem namítat zejména nedostatek v kvalitě či v původu nabízeného zboží a služeb, ani u něj nelze namítat prodlení s dodáním či převzetím zboží a / nebo služeb či prodlení s úhradou jejich ceny.

Uživatel je plně odpovědný za to, že obsahem inzerátu stejně jako fotografiemi či dalšími soubory, které uživatel k inzerátu připojí, nebudou dotčena práva třetích osob. Odpovědnost provozovatele za případné zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele je tak vyloučena.

Provozovatel serveru není odpovědný za škodu vzniklou uživatelům nebo třetím osobám, a to ať už přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb serveru.

Licence

K užití fotografií připojených k inzerátu, jichž je uživatel autorem, uděluje uživatel okamžikem jejich zveřejnění provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci, a to na dobu zveřejnění daného inzerátu na serveru a ke způsobům užití fotografií v souladu s určením serveru BAZOMAT.cz a v souladu s těmito smluvními podmínkami.

Zpracování osobních údajů

Využíváním služeb serveru dává uživatel – fyzická osoba provozovateli výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, které uživatel zadá do serveru, a to za účelem umožnění případnému zájemci kontaktovat na základě konkrétního zveřejněného inzerátu uživatele. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle předchozí věty se poskytuje na dobu neurčitou a uživatel je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, což je povinen sdělit provozovateli na adresu jeho sídla. Uživatel dále souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu uživatele nebo osobních údajů, které uživatel zadal do serveru, třetí osobou, pokud uživatel sdělil přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo třetí osobě umožnil přístup k těmto údajům.

Provozovatel též nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů uživatele, které uživatel zadal do serveru, nebo za získání osobních údajů uživatele nelegálním proniknutím do serveru třetí osobou. Provozovatel serveru nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru ze strany uživatelů či třetích osob.

Souhlas se zasíláním informačních emailů

Využíváním služeb serveru uživatel souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv obsahujících informace o novinkách, které nabízí provozovatel serveru.

Provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele serveru BAZOMAT.cz, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem, nebo proti provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva provozovatele; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů nebo třetích osob.

Reklama

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo zveřejňovat na serveru BAZOMAT.cz reklamy poskytované reklamními společnostmi. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách serveru i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby.

Platnost a účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel serveru BAZOMAT.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit.

Přidat inzerát
Vložit inzerát Vyhledávání
Ahoj uživateli AdBlocku.
Víme, že používáš doplňek AdBlock do ve svém prohlížeči. Tneto doplněk automaticky blokuje inzeráty, které nejsou nevyžádanou reklamou.
Vypni si ho, jinak se ti nezobrazí žádné inzeráty uživatelů.